20160430 20160430 DSC01518.jpg

Photograph by

Jaime V Shayo