20121104 DSC_3602.jpg

Photograph by

Jaime V Shayo