Mountain Children Dream

Photograph by

Tingju Jiang (China)