20111103 DSC_1342.jpg

Photograph by

Jaime V Shayo