Reed Piper(芦笙节)

Photograph by

Zheng Qi Chen

About this image

Guizhou JIABAN