Powder tower, Prague.

Photograph by

Ksenia Isakova