20111102 DSC_1303.jpg

Photograph by

Jaime V Shayo